Informacije važne za roditelje

Bebi servis Beograd je jedini servis za brigu i negu o deci u porodici, čiji je osnivač grad Beograd. Kao oblik postoji više od trideset godina, i pruža usluge povremenog i kontinuiranog čuvanja i nege dece na svih sedamnaest Beogradskih opština. Bebi servis kvartalno organizuje stručno usavršavanje svojih zaposlenih kroz interaktivne seminare, radionice i predavanja.

Društvo poseduje biblioteku u kojoj se nalazi stručna literatura koju bebisiterke koriste u pripremama vaspitno – obrazovnih aktivnosti koje će se obavljati sa detetom u porodici. U skladu sa potrebama, skolnostima i interesovanjima deteta, bebisiterka u saradnji sa stručnim timom kreira plan aktivnosti rada sa detetom.

Timskim radom svih zaposlenih, kao i planiranom saradnjom sa jedinicom lokalne samouprave i svih relevantnih vaspitno – obarazovnih, zdravstvenih i kluturnih institucija, Društvo će nastaviti sa kontinuiranim unapređenjem svoje prakse.

 • Način selekcije bebisiterki?
  – Sve žene, zaposlene u Bebi servisu, poslate su od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, gde su prethodno prošle niz testova kojima se procenjuje sklonost osobe ka ovom pozivu (logički testovi, testovi ličnosti). Nakon dobijanja psihološke procene i izvršene selekcije kanditata, od strane tima stručnjaka Nacionalne službe za zapošljavanje, stručni tim Bebi servisa vrši dodatnu selekciju kandidata. Nakon procene kandidata i dobijanja sanitarne knjižice Gradkog zavoda za javno zdravlje, u saradnji sa PU Dečji dani vrši se teorijska i praktična obuka u prostorijama Ustanove.
 • Ko su bebisiterke?
  – Bebisiterke su različitog obrazovnog profila, od IV do VII stepena stručne spreme (pedagozi, defektolozi, med.sestre vaspitači, vaspitači, ekonomisti, trgovci, turizmolozi, zubari, doktori..)
 • Kako doći do usluge Bebi servisa?
  – Prijava u bazu se vrši putem telefona, uz obavezan dolazak radi potpisivanja ugovora kada do saradnje dođe.
 • Raspoređivanje saradnica u porodicu vrši stručni tim Društva uvažavajući profesionalno opredeljenje saradnika, pokazana interesovanja i blizinu stanovanja porodice.

Sve što saradnice moraju da znaju

Saradnica se obavezuje da u stanu roditelja ili drugim prostorijama koje odredi korisnik usluge organizuje sledeće oblike rada, u zavisnosti od uzrasta deteta:

1. Nega deteta (uzrast do 3 godine):

 • pridržavanje ritma dnevnih dečjih potreba koje je korisnik upražnjavao sa detetom (ishrana, aktivnosti, odmor);
 • održavanje higijene deteta;
 • učenje samostalnog obavljanja osnovnih fizioloških potreba deteta;
 • redovno izvođenje deteta na svež vazduh;
 • obavljanje različitih aktivnosti uz negu: pričanje, fizičke vežbe, pevanje, motoričke aktivnosti i sl.

2. Poslovi vaspitno obrazovnog rada (uzrast preko 3 godine):

 • razvoj govora, fizičke aktivnosti, upoznavanje okoline, muzičke aktivnosti, likovne aktivnosti, formiranje radnih navika, formiranje kulturno higijenskih navika, šetnja, boravak i igra na svežem vazduhu.

3. Podsticanje razvoja i učenja (školski uzrast):

 • pomoć ili kontrola u izradi domaćih zadataka, pomoć i kontrola u učenju školskih predmeta.

4. Poslovi na ishrani dece. Saradnik se obavezuje da, na poziv društva prisustvuje svim edukativnim aktivnostima.

 • Saradnice potpisuju ugovore sa Bebi servisom i time stupaju u radni odnos
 • Društvo će u slučaju odsustva saradnice zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, po mogućnosti obezbediti drugu saradnicu kao zamenu